Skip to content
You are here: Home ประวัติความเป็นมา
เอกสารประกอบการบรรยาย/อบรม PDF Print E-mail

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบรรยาย/อบรม
  • วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย รศ. ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [OBE1][OBE2] new

กิจกรรมสัมมนาอาจารย์มืออาชีพและระบบความก้าวหน้าของวิชาชีพอาจารย์ มทส.
ระหว่่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะโฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เอกสารประกอบการอบรม การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่ วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561