Skip to content
You are here: Home
กิจกรรม งบประมาณ ปี 2558 PDF Print E-mail
วีดิทัศน์กิจกรรมเพื่อพัฒนาการสอนของคณาจารย์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน
งบประมาณ ปี 2558 (ตุุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

กิจกรรม วันที่
ทำ มคอ. เรื่องง่าย ๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 - 10 มีนาคม 2558
การเสวนา เรื่อง พัฒนาสื่อการสอนใช้ได้จริง เรื่องไม่ยาก โดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร อาจารย์ นพ.สราวุธ  สุขสุผิว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 27 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน การเสวนา เรื่อง การประยุกต์งานวิจัยบริการวิชาการ และการทำโครงการเข้ากับงานสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  คงกำเนิด  คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  บุญทาวัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เรื่อง วิธีคิดและใช้เวลาของนักศึกษาที่เป็๋นแบบอย่าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2557 30 มกราคม 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดย ผศ. ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ. ดร.หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 26 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง เทคนิคสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและวิธีให้กำลัง โดย ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2557 
***วีดิทัศน์นี้ท่านสามารถยืม VCD ได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์

30 ตุลาคม 2557