กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน
การเสวนา เรื่อง การประยุกต์งานวิจัยบริการวิชาการ และการทำโครงการเข้ากับงานสอน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ