กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
เรื่อง วิธีคิดและใช้เวลาของนักศึกษาที่เป็นแบบอย่าง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ