การเสวนา เรื่อง พัฒนาสื่อการสอนใช้ได้จริง เรื่องไม่ยาก
โดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร อาจารย์ นพ.สราวุธ สุขสุผิว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ