การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำ มคอ. เรื่องง่าย ๆ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร
 

วันที่ 9 มีนาคม 2558
ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3

 

วันที่ 10 มีนาคม 2558 ---> คลิกเพื่อรับชม