Skip to content
You are here: Home
กิจกรรม งบประมาณปี 2550

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ งบประมาณ ปี 2550

กิจกรรม เอกสารประกอบ
การบรรยาย
วีดิทัศน์

การจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน ในหัวข้อ Good Practice in Teaching
โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี และ อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน

ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4

การจัดอบรม เรื่อง การบูรณาการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดา ไชกิจภิญโญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

PPT 1 / 2 ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4

การจัดอบรม เรื่อง การสอนให้เป็น Professionalism
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรี พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

PPT 1 / 2 ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2

การจัดอบรม เรื่อง การออกข้อสอบปรนัย
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

PPT 1-1 / 1-2 / 2 / 3 ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) และการเรียนรู้แบบเจาะลึก และการเรียนแบบกระตือรือร้น (Deep and Active Learning)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์

PPT 1 ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3

การจัดอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรี พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

PPT 1 ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

PPT 1 / 2 ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ การเรียนการสอนหัองเรียนใหญ่ (Large Classroom Learning) โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2

สำหรับวีดิทัศน์ สถานพัฒนาคณาจารย์มีให้บริการยืมสื่อวีดิทัศน์ หรือ คณาจารย์สามารถรับชมได้ที่สถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ