Skip to content
You are here: Home โครงสร้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานประเมินการสอน
icon-arrow การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
งานพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย

icon-arrow ขั้นตอนการทดสอบสอนเพื่อประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์)

icon-arrow ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
งานพัฒนานวัตกรรมและระบบจัดการความรู้
icon-arrow การดำเนินการการจัดความรู้ด้านการสอน
icon-arrow
การดำเนินการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร
งานสารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงาน
icon-arrow การเบิก-จ่าย ค่าหนังสือพิมพ์