Skip to content
You are here: Home
KM ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้จากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2554
(ระหว่างพฤษภาคม 2554 -  เมษายน 2555)

กิจกรรมที่เข้าร่วม

วัน/สถานที่

นายสมจิน  เปียโคกสูง

กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก

19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ” 21-22 กุมภาพันธ์  2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  อาคารเครื่องมือฯ 7
ความรู้พื้นฐานและการตรวจประเมิน 5ส 30  มีนาคม  2555  ห้องประชุมสุรนารี  สุรสัมมนาคาร
การอบรมหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน “ระเบียบวิธีวิจัยสถาบัน : การออกแบบการวิจัย” 29 พฤษภาคม  2555 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร
นางสาววัชรี  พิรักษา
กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร
เทคนิคการนำเสนอเพื่อสื่อสารจูงใจและใช้ Microsoft Power Point 2010 อย่างมืออาชีพ 25 – 26  มกราคม 2555  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคารเรียนรวม 2
ความรู้พื้นฐานและการตรวจประเมิน 5ส 30  มีนาคม  2555  ห้องประชุมสุรนารี  สุรสัมมนาคาร
การอบรมหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน “ระเบียบวิธีวิจัยสถาบัน : การออกแบบการวิจัย” 29 พฤษภาคม  2555 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร

นางสุดารัตน์  น้อยมะโน

กระชับพื้นที่ความรู้...กระจายสู่พื้นที่ความรัก 19 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส
วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในส่วนของงานประจำ ผ่านทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 23  ธันวาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7  อาคารเรียนรวม 2
ศิลปะสำหรับเลขานุการยุคใหม่ 19  มกราคม  2555 ห้อง VIP3  สุรสัมมนาคาร
เทคนิคการนำเสนอเพื่อสื่อสารจูงใจและใช้ Microsoft Power Point 2010 อย่างมืออาชีพ 25 – 26  มกราคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคารเรียนรวม 2
เทคนิคการจัดเก็บและบริหารการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ 31 มกราคม 2555  ณ ห้อง VIP3  สุรสัมมนาคาร
การจัดหาพัสดุ : ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554 1 มีนาคม  2555 ณ ห้อง VIP3  สุรสัมมนาคาร
ความรู้พื้นฐานและการตรวจประเมิน 5ส 30 มีนาคม  2555  ณ ห้องสุรนารี  สุรสัมมนาคาร มทส.
การอบรมหลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน “ระเบียบวิธีวิจัยสถาบัน : การออกแบบการวิจัย” 29 พฤษภาคม  2555 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร  มทส.
นายปุณณวิช  โสภณ
เทคนิคการนำเสนอเพื่อสื่อสารจูงใจและใช้ Microsoft Power Point 2010 อย่างมืออาชีพ 25 – 26  มกราคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8  อาคารเรียนรวม 2
5ส Forum 14  มีนาคม  2555 ณ ห้องประชุม 3  อาคารวิชาการ
ความรู้พื้นฐานและการตรวจประเมิน 5ส 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องสุรนารี  สุรสัมมนาคาร

 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday53
mod_vvisit_counterYesterday72
mod_vvisit_counterThis week454
mod_vvisit_counterThis month1088
mod_vvisit_counterAll399254
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551