Skip to content
You are here: Home
กิจกรรม งบประมาณ ปี 2556 PDF Print
วีดิทัศน์กิจกรรมเพื่อพัฒนาการสอนของคณาจารย์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน
งบประมาณ ปี 2556
(ตุุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
กิจกรรม วันที่
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง เทคนิคการสอน : การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ความไม่สมเหตุสมผล การคิดเร็ว คิดช้าในห้องเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน  ไชยเสนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 19 กันยายน 2556
Active Learning : กลยุทธ์การสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ปี 2556 17 กันยายน 2556
การกำหนดมาตรฐานและการตัดเกรด โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ 29 พฤษภาคม 2556
การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม โดย ผศ. ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / อ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / อ. ดร.นฤมล สิงห์ดง สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 14 พฤษภาคม 2556
การอบรม เรื่อง หลักการแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล โดย รศ. ดร.วราภรณ์  เอี้ยวสกุล หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ 8 พฤษภาคม 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษา โดย อ. ดร.อนุสรณ์  พยัคฆาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ธนวัฒน์  พีรวงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 22 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง ทักษะการสอน : การสะท้อนคิดของนักศึกษา (Reflective Thinking) โดย อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2555

19 กุมภาพันธ์ 2556