Skip to content
You are here: Home
กิจกรรม งบประมาณปี 2555

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ งบประมาณ ปี 2555
(ตุุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
กิจกรรม วันที่
วีดิทัศน์ การบรรยาย เรื่อง อธิการบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา / หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
27 กันยายน 2555
การบรรยาย เรื่อง Peer Instruction จากหลักการสู่การปฏิบัติจริง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ 20 กันยายน 2555

การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

11 มิถุนายน 2555
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย SUT e-Learning โดย ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 22 ธันวาคม 2554
การกำหนดมาตรฐานและการตัดเกรด (Standard Setting and Grading)
โดย ศ. พล.ต. พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์
25 พฤศจิกายน 2554
ประชาคมอาเซียนที่อาจารย์ควรรู้จัก โดย อ. ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน 11 พฤศจิกายน 2554


 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday55
mod_vvisit_counterYesterday72
mod_vvisit_counterThis week456
mod_vvisit_counterThis month1090
mod_vvisit_counterAll399256
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551