Skip to content
You are here: Home คณะกรรมการ
คณะกรรมการ Print

คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินการสอน และการพัฒนานวัตกรรมและระบบจัดการความรู้ ประกอบด้วย

อธิการบดี ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ รองประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือผู้แทน กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สถานพัฒนาคณาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2558 เป็นต้นไป


คณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)

มีหน้าที่พิจารณาการทดสอบสอนของอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่การวางแผนการสอน พฤติกรรมการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อการสอน และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม รองประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  สาคริก กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล กรรมการ
อาจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์ กรรมการ
คณบดีจากสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้แทน กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้แทน กรรมการ
หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ กรรมการและเลขานุการ
นายปุณณวิช  โสภณ ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป


คณะทำงานพิจารณาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน

มีหน้าที่

 1. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน ที่มีผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสถานพัฒนาคณาจารย์
 2. พิจารณางบประมาณเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลแก่อธิการบดีในการอนุมัติ
 3. พิจารณาและรับรองรายงานความก้าวหน้าของผลการวิจัยเสนอต่ออธิการบดี
 4. พิจารณาการนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนไปเผยแพร่
 5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกียวกับวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียนตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบหมาย
  ประกอบด้วย
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ ประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันตื์  หอพิบูลสุข คณะทำงาน
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง  เตียอำรุง คณะทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.บุรทิน  ขำภิรัฐ คณะทำงาน
นางสาววัชรี  พิรักษา คณะทำงาน
นายปุณณวิช  โสภณ คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงาน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2558 เป็นต้นไป


คณะทำงานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี

มีหน้าที่

 1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบติดตามและประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. พัฒนาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ติดตามและประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
 4. จัดกิจกรรมสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
  ประกอบด้วย
อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทำงาน
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา คณะทำงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะทำงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  คงกำเนิด คณะทำงาน
อาจารย์ นายแพทย์นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต คณะทำงาน
อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่ คณะทำงาน
หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ คณะทำงานและเลขานุการ
นายสมจิน  เปียโคกสูง ผู้ช่วยเลขานุการ
นางจิตติมา พะนามณี ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงาน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป