Skip to content
You are here: Home ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา Print

สถานพัฒนาคณาจารย์ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 17 เมษายน 2551 เพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพคณาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบัน/หน่วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนหรือหน่วยพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา และผนวกงานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน และหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสถานพัฒนาคณาจารย์ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นอาจารย์มืออาชีพ โดยสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืนต่อไป

ภารกิจ

  1. สนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ (Professionalization) ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำทางด้านการสอนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. สร้างเครือข่ายของคณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการเผยแพร่นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการสอน อย่างเป็นรูปธรรม
  3. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
  4. จัดทำฐานข้อมูลและระบบจัดการความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนของประเทศ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม