กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
โดย ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอน ในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปีขึ้นไป

ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1