การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่
ในหัวข้อ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง Continuing Professional Development (CPD)
ตาม UK Professional Standards Framework
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เรื่อง การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Feedback)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2