การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่
ในหัวข้อ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง Continuing Professional Development (CPD)
ตาม UK Professional Standards Framework
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
เรื่อง Being a Professional Teacher โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2