การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่
ในหัวข้อ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง Continuing Professional Development (CPD)
ตาม UK Professional Standards Framework
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการทำวิจัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
(อดีตผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)


ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2