กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง การวางแผนการสอน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว สังกัดสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2559 กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอน ในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ 3 – 10 ปี

ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1


 

ตอนที่ 1