การอบรม เรื่อง นวัตกรรมการใช้สื่อแบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Digital Media for Enhancing Learning)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4