การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

 

ตอนที่ 5