การอบรม เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดย ผศ. ดร.ปิยะฉัตร  จิตต์ธรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร