การสัมมนาอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ Problem-based learning&Project-based learning
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์


ตอนที่ 1

ตอนที่ 2