การสัมมนาอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่
วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวีไอพี 1-2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

ตอนที่ 1 พิธีเปิด


ตอนที่ 2 อาจารย์ในความคาดหวังของ มทส.