การสัมมนาอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2559
เรื่อง Outcome-based teaching,formative and summative assessment
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4