การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Flipped Classroom
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 อาคารเครื่องมือ 7
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3