แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่
โดย อ. ดร.สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2558  
วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1