การบรรยาย เรื่อง การสอนให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ วิพากษ์
โดย ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3