การบรรยาย เรื่อง นโยบาย มทส. เรื่องกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์
โดย รศ. ดร.ประภาศรี อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา