การบรรยาย เรื่อง อาจารย์ในศตวรรษที่ 21 กับ นักศึกษา generation Z
โดย รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ และ รศ. ดร.พิณทิพ รื่นวงษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4