การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
โดย ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3

ตอนที่ 4