อธิการบดีพบอาจารย์ และแนวทางสู่การพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของ มทส.
วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร
 

การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า


การบรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าของวิชาชีพอาจารย์และแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของ มทส. โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย