กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน
เรื่อง วิธีการสอนแบบผสมผสานโดยการใช้ Project-based Learning : PBL และ Coaching

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์
พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3

 

ตอนที่ 4

 

ตอนที่ 5