Print

ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

คำแนะนำ

สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอนำเสนอรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ท่านคณาจารย์ : หากคณาจารย์ท่านใดมีความสนใจ โปรดเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสประจำตัวพนักงานของท่าน เป็น USER และ PASSWORDและเลือกรายการกิจกรรมที่ท่านสนใจ จากนั้นเลือก I will go ซึ่งปรากฎอยู่ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนอบรม
หากพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายงานอื่น ๆ โปรดติดต่อมายัง สถานพัฒนาคณาจารย์
  
 
Date Title Venue City Type
04.04.2016 - 04.04.2016
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (4 เม.ย. 59) ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
29.04.2016 - 29.04.2016
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ห้องประชุมวีไอพี 1 สุรสัมมนาคาร - กลุ่มกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
22.06.2016 - 22.06.2016
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
22.08.2016 - 22.08.2016
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
25.08.2016 - 25.08.2016
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (25 ส.ค.59) ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
20.09.2016 - 20.09.2016
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
21.12.2016 - 21.12.2016
นวัตกรรมการใช้สื่อแบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องประชุมวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
01.02.2017 - 01.02.2017
กิจกรรมการให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
15.03.2017 - 15.03.2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง การวางแผนการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
03.04.2017 - 03.04.2017
กิจกรรมการให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
06.06.2017 - 06.06.2017
กิจกรรมการให้คำปรึกษาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
29.06.2017 - 30.06.2017
การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่ วันที่ 29 - 30 มิ.ย. 60 ห้องประชุมวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
26.07.2017 - 26.07.2017
UKPSF@SUT ห้องประชุมสารวิธาน - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
03.08.2017 - 03.08.2017
การให้คำปรึกษาตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
21.09.2017 - 21.09.2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
16.10.2017 - 17.10.2017
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Problem-based Learning ห้องประชุมวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร - กลุ่มกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
20.11.2017 - 20.11.2017
Team-based learning ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 อาคารเครื่องมือ 7 - กลุ่มกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
21.11.2017 - 21.11.2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
28.12.2017 - 28.12.2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
16.01.2018 - 16.01.2018
การอบรม Technology Enhanced Learning ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 อาคารเครื่องมือ 7 - กลุ่มกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
28.05.2018 - 28.05.2018
การให้คำปรึกษาตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
25.06.2018 - 25.06.2018
การให้คำปรึกษาตำแหน่งทางวิชาการ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ อำเภอเมือง นครราชสีมา กลุ่มกิจกรรมการให้คำปรึกษา
09.07.2018 - 09.07.2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ UKPSF ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Page 1 of 2