Print

สถานพัฒนาคณาจารย์ (Faculty Development Academy)

EVENT 

TITLE:
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning)
WHEN:
18.12.2018 - 18.12.2018 
WHERE:
ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 - อำเภอเมือง นครราชสีมา
Category:
กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา

DESCRIPTION

IL-dec

reg

VENUE

Venue:
ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1   -   WEBSITE
STREET:
111 ถนนมหาวิทยาลัย
ZIP:
30000
CITY:
อำเภอเมือง นครราชสีมา
STATE:
ประเทศไทย
COUNTRY:
COUNTRY: th

DESCRIPTION

NO DESCRIPTION

REGISTERED USERS:

LOGIN FOR REGISTER