บุคลากร Print
บุคลากรสถานพัฒนาคณาจารย์

รักษาการแทนหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์

porntip

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.พรทิพย์  นิ่มขุนทด

โทรศัพท์ : 4663

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

งานพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย

22222222
ton

ชื่อ : นายปุณณวิช  โสภณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 4314

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

งานพัฒนานวัตกรรมและระบบจัดการความรู้

liew-1

ชื่อ : นางสาววัชรี  พิรักษา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 4658

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

งานประเมินการสอน

jin

ชื่อ : นายสมจิน  เปียโคกสูง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 4659

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

งานสารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงาน

sudarat1

ชื่อ : นางสุดารัตน์  น้อยมะโน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 4661

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it