ข่าวประชาสัมพันธ์ Print
สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอนำเสนอรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ท่านคณาจารย์

ชมภาพกิจกรรมของสถานพัฒนาคณาจารย์ new

fda-channel

วีดีทัศน์ ห้องเรียนสนุกได้ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดย ดร.อติชาต  เกตตะพันธุ์ และคณะ
new

ภาพกิจกรรม
vijai
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
ภาพเพิ่มเติม --> http://bit.ly/2pduGVj

KM-Active
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ในหัวข้อ Active Learning กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พนักงานดีเด่นด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2562  ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Modular
การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบมอดูล (Modular Program) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการให้คำปรึกษา ระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
26-12-19-2

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม :: รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 


หนังสือที่มีให้บริการที่สถานพัฒนาคณาจารย์
book62-new
name-62

รายชื่อหนังสือที่ให้บริการที่สถานพัฒนาคณาจารย์