Print

ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1

DESCRIPTION

NO DESCRIPTION
  
 
Date Title Venue City Type
22.08.2016 - 22.08.2016
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
15.03.2017 - 15.03.2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง การวางแผนการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
21.09.2017 - 21.09.2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา
28.12.2017 - 28.12.2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 - กลุ่มกิจกรรมการอบรม-เสวนา